Aspire GoTek X Pod – Pod 1 lần cũng là Podsystem

250,000

Lưu ý: Sản phẩm chưa bao gồm đầu pod.

Mua thêm đầu pod tại đây:

Pod châm dầu Pod chứa sẵn dầu